תנאי שימוש

תקנון אתר חברה “יאן משקאות” בע”מ

כל האמור בתקנון זה בכללותו, הינו בכפוף לחוק העונשין בסעיף 193א’ הקובע כי מכירה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.
תנאי שימוש באתר חברת “יאן משקאות בע”מ (להלן: “התקנון”):
השימוש באתר האינטרנט של יאן משקאות בע”מ, הינו בכפוף לקריאת תקנון זה ולהוראותיו. הנך מוזמן לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה. חברת יאן משקאות עומדת לשירותך בכל שאלה ו/או הבהרה ככל שתידרשנה לכך.
סעיף 193א’ לחוק העונשין, התשל”ז – 1977 קובע כי רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים. 

 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאותו.

 

1. כללי

1.1 אתר האינטרנט של חברת יאן משקאות, הינו אתר הפועל למכירת משקאות קלים ואלכוהוליים. האתר הינו בבעלות חברת יאן משקאות בע”מ ח.פ. 515421758 (להלן: “האתר” ו/או “החברה” ).

1.2 כמו כן, כל המשתמש ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: “הרוכש”) מצהיר ומתחייב, כי קרא היטב את התקנון וכי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

1.3 שימוש באתר מהווה אישור הרוכש כי קרא את תקנון האתר במלואו וכי הינו מסכים ומתחייב להשתמש באתר אך ורק בכפוף להוראות התקנון המפורטות להלן ו/או כל שינוי בתקנון כפי שייעשה על ידי הנהלת האתר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.4 השימוש בתקנון האתר בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בתקנון זה בלשון זכר כאמור יש להתייחס אליו כאילו נאמר בלשון זכר ונקבה גם יחד ומתייחס באופן שווה לבני המין השונים.

1.5 הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, שמורים לאתר ולחברה בלבד. וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לרוכש לא תהיינה במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן לכל המאוחר מבניהם.

1.6 טעות כלשהי ו/או טעות סופרת בתיאור המשקאות ו/או מחיריהם, לא תחייב את החברה ו/או את בעלי האתר, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

1.7 תמונות המשקאות באתר מוצגות לצרכי המחשבה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה- בין המשקאות כפי שהם מוצגים באתר, לבין המשקאות במציאות.

1.8 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת. המידע הקיים בספרי החברה הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.

1.9 בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא”ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא”ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר.

 

2. מדיניות שירותים ומחירים, וביצוע הזמנה:

2.1 הרוכש באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. הרוכש יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת הזמנה ושליחתה לחברה.

2.2 קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת משקאות תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא”ל ע”י החברה, המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המשקאות לכתובת הרוכש, והכל בהתאם לראות תקנון זה.

2.3 הזמנה “גדולה”, כהגדרתה ע”י החברה, תחייב, בנוסף לאמור לעיל, אישור מיוחד ע”י החברה, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, כתנאי לקבלתה ולרוכש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך. הזמנה גדולה” משמעה; הזמנה של עשרה (10) משקאות ומעלה.

2.4 במקרה ונמצא, כי המשקאות שהוזמנו ע”י הרוכש אינם במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות דוא”ל ו/או באמצעות שיחה טלפונית (ע”פ בחירת החברה), כי המשקאות אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור משקאות חלופיים שווי ערך או לקבל את כספו בחזרה, ע”פ בחירת הרוכש.

2.5 אלא אם צוין אחרת, אין לבצע כפל מבצעים באתר וסל הקניות מסוגל להכין קופון מבצע אחד בלבד בכל זמן נתון.

 

3. רכישה באתר על ידי משתמש רשום ו/או משתמש אורח:

3.1 כל רוכש יכול להירשם כמשתמש רשום באתר, ללא עלות. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים מזהים, לרבות: שם, שם משפחה, מספר ת.ז., תאריך לידה וכדומה. בסופו של התהליך, יקבל הרוכש שם משתמש וסיסמא (להלן: “משתמש רשום”). משתמש זה, יהיה זכאי לקבל מידע מהחברה ו/או מהאתר על הנחות, מבצעים וכדומה.

3.2 האחריות על שמירת שם המשתמש והסיסמא בסודיות, חלה על המשתמש הרשום בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנושא זה.

3.3 פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר, אולם לא תמיד המערכת תוכל לזהות פרטי המשתמש הרשום ויהיה עליו להזין אותם שוב.

3.4 רוכש כמשתמש אורח – בעת ביצוע הזמנה באתר, יידרש הרוכש למסור את פרטיו האישיים.

 

4. תשלום:

4.1 ברכישת משקאות באתר, חיוב האשראי יהיה באופן חד פעמים ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.

4.2 מע”מ – האתר מציג את שני (2) המחירים הסופיים; כולל מע”מ וגם מחיר באילת (ללא מע”מ). כמו כן, המערכת תציג את המחיר הסופי בעמוד התשלום, עפ”י בחירת מקום המשלוח, כלומר:
משלוח באילת/איסוף מקומי מהחנות ולשימוש בטובין באילת – מחיר ללא מע”מ.
משלוח מחוץ לאילת – מחיר כולל מע”מ.

4.3 החברה תהיה רשאית לאשר, מעת לעת, אם תמצא לנכון, כי תשלום התמורה יפרע במספר תשלומים, וכן תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות החלטתה מעת לעת והכל ע”פ בחירה ושיקול דעתה הבלעדי.

4.4 פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית (SSL) , המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו ע”י החברה ו/או מפעילי האתר לגורמים חיצוניים., למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, זאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש ובכפוף להוראות כל דין.

4.5 כאמור לעיל, החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני, למעט אם תידרש לכך ע”י רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.

4.6 החברה תהא רשאי להעביר את פרטיו האישיים של רוכש לצד שלישי במקרים בהם: הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הרוכש עשה שימוש בשירותי החברה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי, בכל מחלוקת ו/או הליכים משפטיים וכדומה.

4.7 הרוכש מצהיר כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית וכי נגד מוסר/י פרטים כוזבים, עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לחברה ו/או מי מטעמם.

4.8 החברה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.

4.9 הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת והרמטית מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע השמור. במידה ועלה בידי צד שלישי, לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך, כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

4.10 על אף האמור לעיל בס’ 4.9 , החברה עושה את מירב המאמצים הדרושים בכדי לשמור על האתר באופן מאובטח והרמטי, כגון; עדכוני מערכת ועדכוני שרת אחסון באופן שוטף.

4.11 החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” (COOKIES).

4.12 פרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא ישמרו במאגרי המידע של החברה.

 

5. משלוחים וזמני אספקה:

5.1 דמי משלוח – בנוסף למחירי המשקאות המפורטים באתר, יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. לחברה הזכות הבלעדית ועל פי שיקול דעתה בלבד, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח. הזכות לשנות את קריטריון התשלום לפי הסוג ו/או מקום המשלוח, שמורה לחברה מעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם.

5.2 אזורי החלוקה – בעת הזמנת המשקאות, יבחר הרוכש את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר. כמו כן, לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה.

5.3 אספקת המשקאות שנרכשו באתר, אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה המפורסמים באתר ו/או כל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המשקאות.

5.4 לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את חברת השליחויות ו/או להשתמש במקביל בשירותיה של חברה אחרת, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש ולרוכש לא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה.

5.5 התנאים לקבלת משלוחבעת קבלת המשלוח, חלה חובה על הלקוח \ הרוכש, להציג לשליח תעודה מזהה התואמת את פרטי כרטיס האשראי שדרכו בוצעה העסקה. כל האמור בסעיף זה, הינו בכפוף לחוק איסור מכירת משקאות אלכוהוליים לקטינים לפי ס’ 193א שבכותרת תקנון זה.

5.6 בנוסף לאמור בסעיף שלעיל, על מקבל המשלוח להציג את פרטיו המזהים כבגיר אשר מלאו לו 18 שנים!

5.7 בעת המשלוח, קטין אינו יכול לקבל את מוצרי הרכישה, אף אם ההזמנה עצמה נעשה על ידי בגיר!

 

6. שימוש בלתי ראוי באתר החברה

6.1 שימוש באתר אינו מהווה אישור ו/או רשות להצגת, הפצת, שידור, העתקת, שיכפול, פרסום, מכירה, או כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או חלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תאורים, עיצוב, פורומים וכל דבר אחר המוצג באתר. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר החברה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו שמורים לחברה בלבד . אין למשתמש כל אישור לעשות שימוש בחומר המוצג באתר בצורה כל שהיא מסחרית או אחרת ללא הסכמת החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

 

7. שמירה על זכויות

7.1 באתר זה, קיימים תכנים המוגנים ע”י זכויות יוצרים. כמו כן, קיימים סימנים מסחריים וזכויות קניין, לרבות תמונות, מלל, גרפיקה וכיוצ”ב, אשר בבעלות החברה ומי מטעמה. כל אדם בין אם הוא רוכש ו/או צד ג’, אינו רשאי לפרסום ו/או לשנות ו/או להעביר, ולעשות כל שימוש באתר כולו ו/או מקצתו לשם פעילות אחרת ו/או מטרה אחרת, למעט המטרה שלשמה הוקם האתר.

7.2 כל העושה שימוש בלתי חוקית באתר ומפר אחת מן הזכויות המפורטות במצטבר לעיל, החברה תנקוט נגדו בכל האמצעים הדרושים בחוק וע”פ הוראות כל דין.

7.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה מרוכש אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

 

8. השימוש באתר:

8.1 כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר, הינם על אחריות הרוכש בלבד. החברה אינה מתחייבת בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדויקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים ו/או שינויים בתיאור האירוע/מוצר מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל החברה ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו’.

8.2 הרוכש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד החברה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש בשירות ההזמנות.

 

 

תקנון מדיניות שינוי או ביטול עסקה – חברת יאן משקאות בע”מ
*בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981
*בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010
* בכפוף לתקנון אתר חברת “יאן משקאות” בע”מ

1. מדיניות שינויים או ביטולים והחזרות טובין:

1.1 על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלו, ולערוך השוואה לצורך התאמה בין ההזמנה ובין החשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.

1.2 למעט בגין סוגי משקאות שיפורטו להלן, ולמעט בגין משקאות שנרכשו במסגרת מבצע מסוים, הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המשקאות, בכפוף להחזרת המשקאות כשהם סגורים ובאריזתם המקורות כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק. כל זאת ועוד בכפוף להצגת חשבונות המעידה על עצם קיום ביצוע ההזמנה ו/או הוכחה אחרת לגבי עצם קיום ביצוע העסקה ו/או מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום (אשראי, מזומן וכיוצ”ב).

1.3 על אף האמור לעיל, הזמנת יין לסוגיו, בירה או שתייה קלה, אינם ניתנים לביטול או החזרה. מוצר הנרכש כחבילה אחת (אם המוצר ניתר להחזרה, ראו לעיל) יוחזר כחבילה אין להחזיר מוצרים בודדים המרכיבים את החבילה.

1.4 שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה בכפוף להסכמת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי ו/או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד. החברה תהא רשאי על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא”ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

1.5 במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה. החברה רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הרוכש לבין החברה וזאת בהינתן הודעה לרוכש, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.

1.6 במקרה של ביטול הזמנה על ידי הלקוח לאחר שקיבל לידיו בפועל את המוצרים שרכש – על חובת הלקוח להחזיר את המוצרים כשהם בתוך אריזתם המקורית, סגורים הרמטית ללא פגם כלשהו ולא נעשה בהם כל שימוש.

1.7 בעת החזרת המוצר/ים על ידי הלקוח, ללקוח האפשרות לבקש מהחברה שתספק עבורו שליח מטעמה, והכל על מנת לאסוף את מוצרי הרכישה המבוטלת. השירות כרוך בעלות משלוח רגיל. כמו כן ומבלי לגרוע ברישא של סעיף זה, איסוף מוצרי הרכישה להחזרה על ידי שליח מטעמם החברה הינו בכפוף לאישור החברה שאכן תכולת מוצרי הרכישה, אכן ניתנת להחזרה.

1.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המשקאות ו/או אספקתם ו/או הובלתם, במישרין ו/או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישת, אספקת והובלת המשקאות וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם, תהא החברה רשאי להודיע על ביטול הרכישה כולה או מקצתה;

– במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את החברה.

 – אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי הרוכש.
     אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

– במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.

– אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו ו/או שהרוכש ו/או צד ג’ כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, החברה תהיה
    רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה ואף לתבוע את הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו/

– בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, החברה תודיע לרוכש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והרוכש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

–  זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

1.9 החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה ב חברה ו/או מי מטעמה ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא ל חברה ו/או מי.

1.10 ביטלה החברה עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין

1.11 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המשקאות שהוזמנו ע”י הרוכש.

1.12 זיכוי עבור ביטול עסקה, יתבצע לאחר קבלת המוצרים לידי החברה ובכפוף לאישור החברה שתכולת מוצרי הרכישה אכן ניתנים להחזרה.

1.13 כל האמור לעיל במצטבר, בתקנון מדיניות שינוי וביטול עסקה – חברת יאן משקאות בע”מ, הינו כפוף לתקנון אתר חברה – יאן משקאות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.